web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Fundacja „Ku Mądrości”


oddział w Suwałkach

Nazwa Fundacji wyraża cel, który sobie postawiła: troska o kształcenie młodzieży na „uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan” (Ks. Bosko).

Dążymy do tego, by młodzi ludzie zdobyli mądrość życiową, tzn. byli dobrze wykształceni i umieli zastosować zdobytą wiedzę w życiu, postępując zgodnie z zasadami wiary katolickiej. Przy tym odwołujemy się do Mądrości, którą jest sam Bóg, Stworzyciel człowieka i Prawodawca.

Mamy nadzieję, że kształtowanie człowieka w oparciu o wartości religijne, patriotyczne oraz zdobycze cywilizacji, pozwoli mu rzeczywiście wzrastać „Ku Mądrości”.

CELE:

 • wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 • wspieranie działalności instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych,
 • wspieranie i promocja różnych form kształcenia młodzieży,
 • promocja krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • pomoc w przystosowaniu do życia społecznego,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • wspomaganie inicjatyw dotyczących kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków dydaktyczno-naukowych i wychowawczych instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych,
 • promocja i organizacja wolontariatu.

JAK:

 • pomocy dla młodzieży znajdującej się w szczególnie trudnych warunkach materialnych,
 • stypendiów i nagród dla młodzieży uzdolnionej, wyróżniającej się w nauce,
 • stypendiów dla młodzieży zza wschodniej granicy Polski,
 • publikacji poświęconych problematyce szkolnej i wychowawczej,
 • finansowanie inwestycji zmierzających do polepszenia zaplecza dydaktyczno-naukowego instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych,
 • współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami prywatnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
 • organizację kursów i szkoleń, szczególnie dla osób zagrożonych utratą pracy lub bezrobotnych,
 • dofinansowywanie wycieczek szkolnych i wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży,
 • wspieranie aktywności artystycznej młodzieży szkolnej,
 • umożliwienie pracy wychowawczej wolontariuszom.

obecnie w Suwałkach realizujemy projekt: „Niskoemisyjny transport przyjazny ludziom i środowisku” przy wsparciu WFOŚiGW w Białymstoku

www.przyjaznytransport.com.pl

Zrealizowane projekty:

„Rowerami z Suwałk do Wisztyńca (Litwa)” dla mieszkańców Suwałk, promującą walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe obszarów transgranicznych Polski i Litwy na trasie Suwałki, Jeleniewo, Gulbieniszki, Smolniki, Wiżajny, Burniszki, Varteliai, Święte Źródełko, Wisztyniec przy wsparciu UM w Suwałkach

„Suwalszczyzna w drodze do niepodległości”https://suwalki.salezjanie.waw.pl/2022/07/04/wycieczka-na-litwe-szlakiem-jozefa-pilsudskiego/

Szlakiem Bitwy Warszawskiej:https://suwalki.salezjanie.waw.pl/2022/10/18/szlakiem-cudu-nad-wisla/

I TY MOŻESZ POMÓC:

Fundacja “Ku Mądrości” im. Anny Dux

oddział w Suwałkach

możesz też 1,5% przekazać na  pomoc KRS 0000156069

konto bankowe – Bank Santander:

67 1090 2688 0000 0001 4977 2743